Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Button_demarimba_over

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

Onze school maakt binnen de wet op het http://pingponghotdeals.com/robbery/[TRANSLITN]-151.html Passend Onderwijs, deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden.

Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden.

Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de interne begeleider. Zo nodig zal de leerling in een ondersteuningsteam worden besproken.

Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent. leerkracht.

Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning gevraagd bij het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT)

Het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (voorheen Zorgplatform) maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Waterland en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

  • Samenwerkingsverband Waterland (Basisscholen en Speciale scholen voor (Basis) Onderwijs in de regio Waterland)
  • Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)
  • G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg


Overzicht van de taken van het Boot

-    Consultatieve- en adviestaak
Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen met de leden van BOOT. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen kan men hier terecht.

-    Onderzoekstaak
Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp heeft dit kind nodig?" Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch onderzoek vereist.

-    Adviserende taak
Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.


-    Trajectbegeleiding
Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de begeleidingsmogelijkheden van de school.


-    Ambulante begeleiding
Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de klas.

Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief meer is op onze school, volgt een aanmelding bij de commissie toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). In die commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat adviseren door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond van een door de school opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is.


Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap betrokken.Copyright © 2015. All Rights Reserved.